❤ Πού και πού θα τα λέμε! ❤
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

GDPR PRIVACY POLICY - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝWe do not share personal information with third-parties, nor do we store information we collect about your visit or your comments on this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at anytime, by modifying your Internet browser's settings. We are not responsible for the republishing of the content found on this blog on other Web sites or media without our permission. We try very hard though, not to allow republishings of text, photos and any other type of content. This privacy policy is subject to change without any further notice.
Thanks for your understanding and taking the time to read this policy!
Happy blogging!

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους, ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με την επίσκεψη ή τα σχόλιά σας, πέραν της ανάλυσης της απόδοσης περιεχομένου μέσω της χρήσης των cookies, τα οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αναδημοσιεύσεις περιεχομένου του παρόντος blog σε άλλα site ή media χωρίς την έγκρισή μας. Παρ' όλ' αυτά, προσπαθούμε σκληρά να μην επιτρέπουμε αναδημοσιεύσεις κειμένου, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχομένου. Ο παρόν κανονισμός δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και για το χρόνο που αφιερώσατε να διαβάσετε τον κανονισμό!
Χαρούμενο blogging!


★ Blog Comment Policy

Comments are welcomed and encouraged on this site, but there are some instances where comments will be edited or deleted as follows:
  • Comments deemed to be spam or solely promotional in nature will be deleted. Including a link to relevant content is permitted, but comments should be relevant to the post topic.
  • Comments including profanity will be deleted.
  • Comments containing language or concepts that could be deemed offensive will be deleted. Note this may include abusive, threatening, pornographic, offensive, misleading or libelous language.
  • Comments that attack an individual directly will be deleted.
  • Comments that harass other posters will be deleted. Please be respectful toward other contributors.
  • Anonymous comments will be deleted. We only accept comment from posters who identify themselves.
The owner of this blog reserves the right to edit or delete any comments submitted to the blog without notice. This comment policy is subject to change at any time. If you have any questions on the commenting policy, please let us know at our email.

Blog Terms and Conditions Policy
All content provided on this blog is for informational purposes only. All your personal data, such as name and email, will be safe and won't be sent to advertising companies since we make no money from the use of our blog. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information. These terms and conditions of use are subject to change at any time and without notice.

General Data Protection Regulation (GDPR) law comes into effect on 25 May 2018 after being passed by the European Parliament in April 2016.We do not own any of the images, videos, music etc, hosted in this blog, unless our logo is contained on them.
No copyright infringement intended.